Livscyklusvurdering

Kortlægning af miljøbelastningen ved en families aktiviteter3

Arbejdsrapport nr.  26, Miljøstyrelsen 1996 Formålet med kortlægningen af miljøbelastningen ved en families aktiviteter, er at opstille et miljøbudget, som kan være et værktøj for forbrugerorganisationer der arbejder med oplysning om forbrug og miljø. I den foreliggende metoderapport redegøres for hvilket datagrundlag, der er anvendt ved kortlægning af miljøbelastningen ved familiens aktiviteter, samt hvilke beregningsmetoder der er anvendt for at nå frem til kortlægningens resultater.
Forbrugerstyrelsen (1/1996) Kortlægningen er afrapportet i en metoderapport som er udgivet af Miljøstyrelsen som arbejdsrapport samt en resultatrapport der er udgivet af Forbrugerstyrelsen (1/1996).
Modelfamilie Projektet tager udgangspunkt i forbrugsdata fra Forbrugerstyrelsens familiebudget for den familie med to voksne og to børn. Der er tilføjet typiske forbrugsdata for el, vand og varme. Der er foretaget en forenklet livscyklusvurdering af miljøforholdene ved en modelfamilies forbrug af 812 produkter, knyttet til 22 aktiviteter i familien.
Miljøprofiler for aktiviteter Resultaterne for hver enkelt aktivitet, præsenteres som miljøprofiler for en række ressourceforbrug og udledninger til omgivelserne. Alle resultater er desuden opdelt i de tre trin fremstilling, anvendelse og bortskaffelse.
Forenklet livscyklusmetode I metoderapporten præsenteres den anvendte model til forenklede livscyklusvurderinger af af et stort antal produkter. Forenklingerne består i at de miljømæssige data der anvendes, er i form af enhedsprocesser for materialer med typiske procesforløb. Ressourceforbrug og udledninger ved forarbejdningen, overfladebehandlingen samt bortskaffelsen af produkterne, er indregnet som tillæg, der gives til hver enkelt produkt ud fra typiske enhedsprocesser for bearbejdning og overfladebehandling af materialet. Ved definitionen af tillægsprocesserne, er der lagt vægt på at begrænse antallet til nogle få valgmuligheder. Tillæg for bortskaffelsen indeholder også godskrivning af materialerne, der indgår i produkter, som genanvendes i væsentligt omfang.
Personekvivalenter I projektet er familiens forbrug af ressourcer og udledninger til miljøet opgjort i personekvivalenter. En personekvivalent er det gennemsnitlige årlige ressourceforbrug for en person eller den gennemsnitlige årlige udledning til omgivelserne af miljøbelastende stoffer for en person.

Personekvivalenterne er i projektet defineret for 14 forskellige ressourceforbrug og 7 forskellige udledninger til miljøet. For de ikke fornyelige ressourcer samt for udledning af stoffer drivhuseffekt, der har global betydning, er gennemsnittet beregnet pr verdensborger. For fornyelige ressourcer samt udledninger til omgivelserne hvor miljøeffekten hovedsagelig har lokal eller regional betydning, er gennemsnittet beregnet pr dansker.
Hovedkonklusioner Kortlægningens resultater viser, at familiens spisning udgør mere end 1/3 i resultatrapporten af familiens samlede forbrug af ressourcer og udledninger til omgivelserne. Transport i bil og rumopvarmning medfører tilsammen også 1/3 af familiens ressourceforbrug og udledninger til omgivelserne.

Den resterende trediedel af ressourceforbrug og udledninger til omgivelserne vedrører især vareforbrug ved fritidsaktiviter i hjemmet, beklædning, hygiejne og sundhed samt rengøring.

Samlet set udgør familiens forbrug af el, vand, olie til opvarmning samt benzin til transport udgør mere end halvdelen af familiens forbrug af ressourcer og udledninger til omgivelserne. De områder, hvor der er de største miljømæssige gevinster at hente, er altså områder hvor vi som forbrugere har stor indflydelse på forbrugets størrelse. Men det kræver at vi ændrer vores daglige brugsvaner på en række områder.
Vurdering af kemiske husholdninsprodukter For de kemiske husholdningsprodukter er der foretaget en undersøgelse af belastningen på vandmiljøet. Vurderingen er baseret på modelfamiliens forbrug af af produkter, samt indholdsstoffernes økotoksikologiske effekt. De største belastninger skyldes tekstilvaskemidler, hårplejemidler & brusebadssæbe og toiletrens.
Miljøbelastning ved enkelte produkter I resultatrapporten er der lagt vægt på at præsentere miljøbelastningen ved familiens aktiviteter. Af projektets baggrundsmateriale er det muligt at uddrage miljøbelastningen for de 812 undersøgte produkter der indgår i familiens aktiviteter.
Database med dokumentation Til håndtering af den store datamængde er der opbygget et databasesysstem i PC-programmet Paradox, og projektets datafiler kan fås på diskette ved henvendelse til Miljøstyrelsen.
Forfattere/udførende institution Ole Dall og Jesper Toft, I/S ØkoAnalyse har udført projektet for Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Niels Frees, IPU samt Torben Madsen, VKI har bidraget med datagrundlag til miljøvurderingerne.
Projektet er gennemført med støtte fra Rådet for genanvendelse og renere teknologi.
  Arbejdsrapport nr 26 Rapport nr 1
Miljøstyrelsen, 1996 Forbrugerstyrelsen, 1996

ISSN 0908-9195
ISSN 0906-0383
ISBN 87-7810-583-8
ISBN 87-7408-546-8


10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse